"داده‌های گزارش در حافظه پنهان ذخیره می‌شوند، بازخوانی پس از زمان انقضا انجام می‌شود."